Den Guddommelige Liturgi
feires
på Peterstiftelsen i Son
søndag 31. mai kl.11

Den Hellige Pinse
Ap. gj. 2,1-11
Joh 7, 37-52

Ta gjerne med litt til kirkekaffen
Møte i Det skandinaviske prostiet 13. og 14. maiProst f. Angel Velitchov i Det skandinaviske prostiet under det Vest-Europeiske exarkat har innkalt alle prester, diakoner og vigslede til møte i lokalene til Kristi Forklarings kirke i Stockholm. Det vil være naturlig at man tar utgangspunkt i punktene som ble diskutert under proste-samlingen i Paris i april. Man vil prøve å komme til enighet  hvordan samarbeidet i prostiet skal være fremover, særlig med hensyn til samfeiring  i de enkelte land, felles møter og arbeid for barn og unge. Det er også kommet et ønske om at man etablerer en felles nettside for prostiet.  Det er et sterkt ønske fra fader Angel at alle deltar på dette møtet. 

Vi oppfordrer derfor alle til å be for dette viktige møtet!
Gullprydet  kuppel er på plass

En vakker kuppel i skinnende gull er kommet på plass på nybyggede  hellige Nikolai kirke i Oslo. Menigheten har grunn til å være stolte av den nye kirken sin. Vi håper at erkebiskop Job snart kommer og vigsler kirken så den kan tas i bruk.


Sliter med å få gjenbegrave sameskjeletter

Sametinget og Universitetet i Oslo har fått avslag på en felles søknad om 350.000 kroner til tilbakelevering av skoltesamiske skjeletter.

Sametinget

Levningene etter gravlagte østsamer ble gravd opp og fjernet fra Gravholmen i Pasvik i Øst-Finnmark i 1958 og 1959. De ble fjernet fordi gravplassen ville bli ødelagt av en planlagt oppdemming av elva.

21 skjeletter ble brakt til Universitetet i Oslo (UiO), der materialet fortsatt utgjør en del av De Schreinerske samlinger ved Institutt for medisinske basalfag.

UiO har samarbeidet med Sametinget om denne saken etter at St.Georgs kirkeforening i Neiden, Den ortodokse kirke i Norge, ba om tilbakeføring og gjenbegravelse av skoltesamenes levninger.