Den Guddommelige Liturgi
feires i Fredrikstad
søndag 1. mars kl. 11
Ortodoksiens søndag
i
Lahellemoen misjonshus
Albert Torps vei 20
Årsmøte
Hyrdebrev 
fra erkebiskop Job av Telmessos, Eksark for Den økumeniske patriark,
til presteskapet, munker og troende i erkebispedømmet
av russiske ortodokse kirker i Vest-Europa

"Jeg / du / han / hun / vi er ortodokse kristne."

Kjære fedre, brødre og søstre, høyt elskede i Kristus,

Året 2015 begynte med hendelser som har reist stor bekymring, ikke bare i Frankrike, men i hele verden. Terrorangrepene mot et satirisk magasin og et supermarked i Paris har satt spørsmål om ytringsfrihet, samt anti-semittisme, fundamentalisme, konservatisme og sekterisme på dagsorden.

Selvsagt kan vi, som kristne, ikke rettferdiggjøre noen form for voldshandling. Som vår økumeniske patriark Bartolomeus har sagt ved flere anledninger, med ordene fra Bern-deklarasjonen av 1992 og Bosforus-deklarasjonen av 1994 ; « en forbrytelse begått i religionens navn er en forbrytelse mot religion", og : "krig i religionens navn er krig mot religion ". Vi er kristne, og på grunn av dette, gjenkjenner vi i hver person - uavhengig av rase, kjønn, politisk oppfatning og religiøse overbevisninger - vår bror og søster, skapt i Guds bilde og i Guds likhet. (Gen 01:26).

Av denne grunn, kan vi kristne ikke, på noen måte, rettferdiggjøre blasfemi, for vi elsker Gud og vår neste som oss selv (Matteus 22: 7-39). Dessuten vet alle, av egen erfaring, at vår egen frihet slutter der andres frihet begynner.

(JPEG)Problemet med fundamentalisme, enten den er religiøs eller sekulær, er alltid knyttet til uvitenhet. De som ikke er tilstrekkelig kjent med sin egen tro, og, enda mer, vet lite eller ingenting om andres, oppfatter ofte seg selv som ofre, ser på andre som trusler, og blir sårbare overfor gruppe-manipulasjon som fører til fanatisme og fordommer. Derfor er religiøs opplæring av største betydning i kampen mot fundamentalisme og fanatisme.
Vi, som kristne, og enda mer som tilhengere av den ortodokse tradisjonen, er så heldige å bli veiledet av Den Hellige Skrift, av Kirkens tradisjon og av hyrder, hvis myndighet kommer fra Gud, som ikke søker å fremme sine egne personlige interesser eller en eller annen ideologi, men som leder oss ved sin undervisning, preget av den ortodokse troens åndelighet, mot vår frelse i Jesus Kristus. Det er nettopp i denne ånd, at jeg, for litt over et år siden, begynte min tjeneste med å henvende meg til dere med et hyrdebrev på dagen for min bispeordinasjon, hvor jeg uttrykte mitt ønske om å møte hver av dere personlig, og inviterte dere alle til å opprettholde enheten i kirkens legeme som «én hjord» under «én hyrde» (Johannes 10:16).

Jeg har siden reist rundt på kryss tvers i vårt patriarkalske eksarkat, har besøkt, minst én gang i løpet av dette året, 31 kirker og klostre, feiret 145 guddommelige liturgier, møtt prestene og de troende under menighetsbesøk og prostimøter, og har tatt imot dere personlig på mitt kontor, samt organisert pastorale møter og møte for prestekonene. På hvert av disse møtene, har jeg prøvd å være så tilgjengelig som mulig for dere alle, og være åpen for åndelige, pastorale, økonomiske og administrative spørsmål i deres Kirker. Jeg så, hørte og forsto dere.

Derfor kjenner jeg godt den åndelige hjord som er meg betrodd. Hver liturgiske feiring, omkranset av mitt presteskap og mine soknebarn, bringer meg stor trøst og glede, fordi det er nettopp der Kirkens liv manifesterer seg. Der ser jeg entusiasmen, potensialet og vitnesbyrdet i deres tro, og fornyelsen og blomstringen av livet i våre kirker, der antallet tilhengere fortsetter å vokse, noe som gleder meg og, i stor grad, oppmuntrer meg til å fortsette min pastorale arbeid.

Derfor er jeg, bedre enn noen, kjent med utbredelsen og utviklingen av alle våre menigheter, hver med sine egne særegenheter, så vel som med problemene og behovene til vårt patriarkalske eksarkat, som jeg prøver å møte, med Guds hjelp, som best jeg kan, med min pastorale og faderlige omsorg. For dette formål, som en respons på ankomsten av nye medlemmer, har jeg hatt gleden av å ordinere syv nye diakoner og tre prester med teologisk utdannelse, etter anbefaling fra ansvarlige og kompetente prester.

Mine plikter har også, litt etter litt, ledet meg til å stifte bekjentskap med saksmapper som ulykkeligvis er mer obskure. Det forstyrrer, uroer og bekymrer en liten særinteressegruppe, som ikke bør ha noen plass i kirken, men som tilsynelatende - dessverre -  har blitt dannet, og, selv om den er svært liten, forsøker å utøve en reell makt og en plagsom innflytelse. Denne lille gruppen med spesielle interesser prøver å innføre splittelse blant oss, ved hjelp av sekteriske metoder. De er ikke redde for å bruke forvrengninger av sannheten, manipulasjon, baktalelse, psykisk press og, til og med, personangrep. Dere skal vite at deres erkebiskop ikke er redd for trusler, rede, som han er, til å gi sitt liv for vår kirke.

Som kristen og en fredens mann, tilbyr jeg naturligvis min kjærlighet og tilgivelse til alle syndere som har blitt ledet på villspor av egoisme, stolthet eller ambisjoner, og som med et oppriktig hjerte omvender seg, korrigerer sine feil og stiller sine talenter til tjeneste for fellesskapets arbeid i Kirken. Hvis jeg utilsiktet har såret noen av dere med mine avgjørelser, ber jeg om forlatelse, men vil forsikre dere om at det ikke lå noe personlig i disse, - de ble tatt til beste for Kirken.

Som kristen og forsvarer av vår ortodokse kirke, vil jeg, enten disse agitatorene av mistro vil like det eller ei, fortsette å fatte de nødvendige beslutninger til beste for dere alle og for kirken som jeg er ansvarlig for, i form av læremessig og moralsk undervisning, administrasjon og ledelse, liturgisk liv og hyrdetjeneste i henhold til den hellige kanon og statuttene for vårt erkebispedømme.

I utøvelsen av min tjeneste, forsikrer jeg dere om mine bønner for dere alle og for deres frelse, og jeg oppfordrer dere til å be for meg i retur, for jeg trenger deres forbønner, deres støtte og deres samarbeid.

Må ydmykhetens ånd veilede våre anfektede hjerter i tiden for den store fasten, slik at vi alle kan vitne, i enhet og i Kristi fred, om håpet i det glade budskap. Gud velsigne dere alle!

+ Job, erkebiskop av Telmessos, Eksark av den økumeniske patriarken.  Paris, katedralen 
St. Alexander av Neva,14.februar, 2015.


(skal kunngjøres etter Liturgien på Tilgivelsens søndag 22. februar 2015)

Catechetical Homlily for Holy and Great Lent (2015)

Prot. No. 133


CATECHETICAL HOMILY
At the Opening of Holy and Great Lent
+ BARTHOLOMEW
By God’s grace Archbishop of Constantinople-New Rome
and Ecumenical Patriarch
To the Plenitude of the Church
May the Grace and Peace of our Lord and Savior Jesus Christ be with you
Together with our Prayer, Blessing and Forgiveness
*  *  *
“The arena of virtues has opened; let those who wish to compete enter.”
(Triodion Sticheron, Cheesefare Sunday)

Beloved brothers and sisters, dear children in the Lord,
Our Lord Jesus Christ grafts us into His body, inviting us to become saints, “just as He is holy.” (1 Peter 1.16) Our Creator wants us to be in communion with Him in order to taste His grace, which is to participate in His sanctity. Communion with God is a life of repentance and holiness; whereas estrangement from God, or sin, is identified by the Church Fathers with “evil of the heart.” Sin is not natural, but derives from evil choice” (Theodoret of Cyrus, Dialogue 1, Immutabilis, PG 83.40D) or from the evil spirit, since “no one sins, who promises faith,” according to Ignatius of Antioch, the “God-bearer.”
Holiness is a quality that belongs to the Lord as “the one, who offers and is offered, who receives and is distributed.” The celebrant of the Sacrament of the Divine Eucharist, by divine grace offers to the faithful “the holy things for the holy people,” the body and blood of Christ; and he immediately receives from the Orthodox faithful the response to this offering: “One is holy, one is Lord, Jesus Christ, to the glory of God the Father, “who is eaten but never consumed; who sanctifies those who participate.”
In our struggle to achieve “likeness” to God, for which we were created, namely holiness, the one, holy, catholic and apostolic Orthodox Church, which aspires exclusively and solely to our salvation, “rightfully proclaimed” one season as a period of special prayer and supplication in order to calm the passions of our soul and body.
This season commences tomorrow as a salvific preparation for the “great and most sacred Pascha of Christ.” We are referring to Holy and Great Lent, which we must live “by offering prayer and seeking forgiveness,” in order truly to taste Pascha “with all the saints,” by becoming “saints,” by confessing before God and people that we are “clay vessels” that are shattered on a daily basis by the evil one, always “falling and rising.” That is to say, we must admit our human imperfection and failure, as well as our insignificance before God, by repenting and repeating day-in and day-out, at all times and in all places – even as we are made “holy” through baptism – that “one is holy, one is Lord, Jesus Christ, to the glory of God the Father.”
Therefore, we call upon all Orthodox Christian faithful – clergy, monks and nuns, as well as all our brothers, sisters and children in the Lord – to transform our life at all times, but particularly during this period of Holy and Great Lent, into a loving effort of preparation before our neighbor so that we might share more vividly from now in the Lord’s Kingdom, the “new Pascha,” whose light never sets. We invite everyone to a life of holiness and spiritual struggle so that the possibility of transcending sin may be granted to the whole world and to us as a “good gift” and “perfect gift.” For “everyone that is born from God does not sin . . . and cannot sin, for that person is born of God.” (1 John 3.9-10)
Den guddommelige Liturgi
feires i 
Korsvoll menighetshus, 
Tåsenveien 121 i Oslo
søndag 22. februar kl.11
Det ble en fin opplevelse på den første Liturgien.

Liturgiene i Oslo er et tilbud til ortodokse i Hellige Hallvard kirkeforening som bor i Oslo og omegn og de som ikke har tilhørighet til noen menighet, samt de som ønsker å oppleve ortodokse gudstjenester og fellesskap.

Den Guddommelige Liturgi
 feires 
i Peterstiftelsens kapell i Son 
Falkeveien 17-19
Søndag 15. februar kl 11
Peterstiftelsen 30.07.05 069
PIC_0512
Vi får ny biskop!
(JPEG)
Den hellige synode i Konstantinopel har valgt arkimandrit John Renneteau til biskop av Charioupolis. Han skal gjøre tjeneste i vårt erkebispedømme.
Han er født 1942 i Bordeaux og er utdannet ved St. Sergius teologiske seminar i Paris. Han er prest i den fransk-språklige menigheten hl Treenighet - hl.Katarina i Geneve hvor han har vært prest i 40 år.


(PNG)


INNHOLD:
1. I was in prison and you visited me…
2. Poitiers (France) Pastoral visit
3. The Parish of Poitiers
4. Saint Hilary of Poitiers 315-367
5. The relics of St Hilary
6. First Liturgie
7. Ordinations
HILSEN FRA PRESBYTERA MARI

Ved inngangen til den nye året har vi blitt minnet om Kirkens velsignelse og vekst i vårt land, blant annet ved ordinasjon i Paris av en ny prest i vår kirke.
Det siste året har også bragt mange gode nyheter for det ortodokse miljøet, med etablering av to nye klostre, og for første gang på 1000 år en gjenreising av Den ortodokse kirkens nærvær på de historiske og hellige stedene Stiklestad og Selja. Det spirer og gror mange steder i landet. Det bygges kirker og andre nybygg flere steder. Vi lever i en velsignet tid, med fred og frihet, og de beste muligheter.
La oss derfor, ved inngangen til 2015, stå sammen skulder ved skulder, støtte hverandres virksomheter, og arbeide mot et felles mål om å spre ortodoksiens milde lys i hele Norge.
La oss alle være venner, og besøke hverandre, feire høytider sammen, og feire innvielser, jubileer og merkedager. Legge all jordisk bekymring til side, og ta imot den store gaven som et ekte fellesskap i Kristus er.
Dette er noe vi alle trenger for å kunne vie oss fullt og helt til arbeidet i kirken, enten vi er lekfolk eller geistlige, vi trenger hverandres støtte, og kan ikke klare oss uten.
Jeg oppfordrer med dette til invitasjoner for samfeiring på tvers av menighetene en gang i blant, jeg oppfordrer også til trofasthet mot hver egen menighet.

Dette er mitt høyeste ønske for 2015,
Presbytera Mari L
15,januar 2015

Hl.Olavs dåp, 1000 års jubileum feiret i 2014
Hellige Olav, Hellige Sunniva, Hellige Hallvard, be til Gud for oss!

Økonomisk støtte til f.Teodor

Kjære alle
Som dere vet, har Norge fått en ny prest, f.Teodor, som opprinnelig er fra Bergen.
Han har utdannet seg på st.Vladimir seminar i New York. Jeg var tilstede på ordinasjonen hans i katedralen i Paris i januar. Det var en veldig sterk opplevelse å oppleve ordinasjon av en ny norsk prest og høre norsk bli sunget i katedralen. F.Teodor skal nå på menighetspraksis i USA og trenger økonomisk støtte til å gjennomføre praksisen, da menigheten ikke klarer å finansiere alt. 

Foto: f. Olav
Jeg håper at dere kan være med å hjelpe litt, enten ved å gi penger i kirken vår til formålet eller betale over nettet. Jeg vet at mange ikke har mye å rutte med, men alt hjelper.

Det er veldig viktig for Den Ortodokse kirke i Norge at vi nå har fått en ny prest. Vi ønsker at han skal få en så god utdannelse som mulig. 

i Kristus 
f.Olav


Mail fra f. Teodor neste side:


Tolleren og fariseerens søndag ble feiret i Fredrikstad.


Det er blitt en trofast gruppe som samles til Liturgi i Lahellemoen misjonshus en gang i måneden. Folk deltar i oppsetting og rydding  synger aktivt med i bønnene. Etterpå spiser vi mat sammen hvor alle har tatt med litt hver.  Vi opplever et godt fellesskap i Kristus som alle setter pris på.